Obsah

1. OPERÁTOR

Tento internetový obchod služba je provozována:

Easy Software Ltd.
Kemp dům, 152 160-, City Road
EC1V 2NX Londýn
Velká Británie
ID společnosti: 08960980

2. ODPOVĚDNOST

Společnost Easy Software nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, narušení služeb nebo ztráty dat způsobené dodaným softwarem, pokud mezi společností Easy Software a zákazníkem nebyla uzavřena zvláštní dohoda.

Zákazník používá software AS IS. Nekompatibilita s jiným softwarem, specifickým softwarem, hardwarovou konfigurací nebo částečnou chybnou funkcí neopravňuje klienta zrušit objednávku nebo získat náhradu.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A NÁHRADY

Objednávka může být zrušena bez dodatečných poplatků před tím, než platba byla vyčištěna na náš účet. Pro stažení výrobků, nemáme nevydá žádné náhrady po skončení stahování kanál byl aktivován a byl učiněn jakýkoliv pokus ke stažení.

Zrušení objednávky po zaplacení byl přijat, je možné po dohodě, v případě, že objednané služba nebyla použita nebo byla neuskuteční žádný pokus o stažení.

U žádného předplatného nebudou vráceny peníze. Za předplatné, které jsou zrušeny uprostřed období předplatného, ​​neposkytujeme kredit, vrácení peněz ani poměrnou část fakturace. Poskytovatel předplatného si vyhrazuje právo za určitých okolností na základě vlastního uvážení nabídnout vrácení peněz, slevu nebo jiné aspekty. Každá okolnost je jedinečná a volba takové nabídky v jednom případě nevytváří povinnost tak učinit v jiném případě.  

4. CENY 

Uvedené ceny v době objednávky jsou konečné.

5. PODPĚRA, PODPORA

Pokud jste si koupili službu podpory nebo pokud není výslovně uvedeno, není zajištěna servisní podpora v ceně licence produktu. Kupujete produkt, jak je. Servisní podpora je poskytována odděleně.

6. Komunikační kanály

Můžete se obrátit na Easy Software emailem, telefonicky nebo mailem. E-mailová adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

7. OCHRANA OSOB ÚDAJE

Klient prohlašuje, že si je vědom svých právních povinností jako správce osobních údajů uživatelů a klientů. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určí Klient. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků Klienta jako správce osobních údajů.

Veškerá data jsou shromažďována Poskytovatelem od Klienta za účelem poskytování Služby, zvyšování její kvality a zasílání komerčních a marketingových oznámení. Pokud je Klient fyzickou osobou, shromažďují se následující údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o použití služby.

Veškerá komunikace v rámci služby je šifrována protokolem SSL. Klient tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.

Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace určené Klientem při registraci jeho Uživatelského účtu třetím osobám večírek, pokud s tím Klient výslovně nesouhlasí.

Klientská data jsou uložena v elektronických systémech Poskytovatele po dobu trvání smluvního vztahu. Poskytovatel po jeho ukončení uchovává pouze údaje nezbytné pro dodržování předpisů. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel použije jméno a logo Klienta v seznamu Klientů Poskytovatele pro dobu trvání a po dobu trvání Klienta. Dohoda, není-li s klientem dohodnuto jinak na základě jeho pokynů nebo zásad.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jsou platné od společnosti 25.5.2018

Provozovatel udržuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

Zásady zpracování osobních údajů

Vážený kliente,

Dovolte nám, abychom vás informovali, jak Easy Software (dále jen "my" nebo "naše společnost") zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s nabízením, uzavíráním, poskytováním a údržbou firemních produktů a služeb.

Účelem těchto zásad je poskytnout informace o konkrétních osobních údajích, které sbíráme, o tom, jak s nimi zacházíme, o tom, z jakých zdrojů jsme je získali, za jaký účel je používáme, komu můžeme poskytnout údaje, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, nebo o svých individuálních právech týkajících se ochrany osobních údajů.

Přečtěte si prosím obsah těchto zásad. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy v některé z poboček společnosti Easy Software, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX v Londýně, ve Velké Británii nebo e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

1. Obecná informace

Naše společnost podléhá různým zákonným povinnostem týkajícím se zpracování osobních údajů klienta, které musíme dodržovat, zejména pokud jde o plnění našich smluvních povinností nebo výkonu veřejné moci. V tomto ohledu bychom nebyli schopni poskytovat naše produkty a služby vůbec, aniž by nám byly poskytnuty vaše osobní údaje. Také zpracováváme osobní údaje klientů mimo rámec našich zákonných povinností za účelem péče o zákazníky a oslovujeme vám cílené nabídky produktů a služeb. Potřebujeme váš souhlas, abyste to udělali. Pokud se rozhodnete v těchto případech neudělit svůj souhlas, mohou být naše poskytnuté produkty nebo služby omezeny nebo jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které jsme oprávněni zpracovávat. Každý klient je informován o rozsahu omezení nebo úprav.

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu se vztahují i ​​na zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. Osob, s nimiž jsme v kontaktu, ale dosud nezakláněli smluvní vztah, a také bývalé klienty. Informace obsažené v tomto dokumentu se v přiměřeném rozsahu vztahují i ​​na zpracování osobních údajů jiných osob, u nichž společnost má určité povinnosti nebo s nimiž je naše společnost v přímém kontaktu, aniž by s nimi měla smluvní vztah ( jako jsou zástupci právnických osob).

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Jako součást zpracování vašich osobních údajů respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a zejména dodržujeme následující zásady:

(a) Vždy zpracováváme vaše osobní údaje pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to pomocí definovaných prostředků, definovaným způsobem a pouze po dobu nezbytnou vzhledem k účelu; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a zajišťujeme, aby jejich zpracování odpovídalo určenému účelu a je nezbytné;

(b) Chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost dat a zabraňuje jakémukoli neoprávněnému nebo náhodnému přístupu ke klientským osobním údajům, jejich úpravám, zničení nebo ztrátě, neoprávněným převodům, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití;

(c) vždy Vás jasně informujeme o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech s cílem získat přesné a úplné informace o okolnostech takového zpracování, jakož i o vašich dalších souvisejících právech;

(d) V naší společnosti dodržujeme adekvátní technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající všem možným rizikům; všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klienta, jsou povinny zachovávat důvěrnost informací získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost, tj. Easy Software sro, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londýn, Velká Británie, ID: 08960980

2.2. Účel a právní základ zpracování

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Obvykle se jedná o situace, kdy jste povinni zpřístupnit některé osobní údaje jako podmínku, abychom vám poskytli náš produkt nebo službu nebo kde jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje získané jinak.

(a) Na základě zákona jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu pro následující účely dodržování našich zákonných povinností, a to zejména:

i) dodržování zákonných informací poskytovaných orgánům veřejné moci;

ii) dodržování povinností archivace.

(b) uzavření nebo plnění smlouvy s vámi.

(c) Ochrana práv a zájmů chráněných zákonem, zejména pokud jde o vyřešení jakýchkoli a všech sporů, zejména za účelem soudních nebo jiných sporů.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem

To se týká zejména situací, kdy se dobrovolně shodneme na tom, že zpracováváme poskytnuté nebo jinak získané osobní údaje. Neudělení vašeho souhlasu může být důvodem, proč naše společnost neposkytuje určité produkty nebo služby nebo ji nenechá přiměřeně upravit dostupnost, rozsah nebo podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě vašeho souhlasu zpracovává naše společnost vaše osobní údaje pro následující účely:

a) péči o zákazníka; jde o činnosti, které nepředstavují plnění smlouvy nebo jiného právního rámce zpracování osobních údajů a zahrnují: (i) průzkum trhu, (ii) sledování akcí klientů na internetových stránkách naší společnosti v souvislosti s nabízenými službami ( proto se tento účel netýká pouhého získávání informací o akcích návštěvníků webových stránek naší společnosti ve formě souborů cookie, jak je popsáno níže v článku o elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích);

b) nabízení produktů a služeb; zejména to zahrnuje distribuci informací, nabídku produktů a služeb naší společnosti a dalších stran, včetně nabídek produktů a služeb zaměřených na konkrétní klienty, a to vše prostřednictvím různých kanálů, např. poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zaslaných zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) nebo telefonicky prostřednictvím webové stránky. Do jisté míry je v těchto případech rovněž naše společnost oprávněna nabízet klientům produkty a služby bez jejich souhlasu; pokud to zákon předpokládá, budete v tomto ohledu informováni o vašem právu vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoliv další nabídkou produktů nebo služeb. V tomto ohledu mohou být vaše osobní údaje předány i třetím osobám za účelem distribuce informací a nabízení produktů a služeb těchto třetích stran. Další podrobnosti jsou uvedeny níže v těchto zásadách.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klienta

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro splnění výše uvedených cílů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje. Podrobné informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze 1 k těmto zásadám.

2.4. Metody zpracování osobních údajů

Způsob, jakým společnost zpracovává vaše osobní údaje, zahrnuje jak manuální, tak i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech naší společnosti.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci naší společnosti av rozsahu požadovaném třetími stranami. Před jakýmkoli zveřejněním vašich osobních údajů třetí osobě vždy uzavřeme písemnou dohodu s třetí stranou, která obsahuje stejné záruky týkající se zpracování osobních údajů, jaká byla dodržována naší společností v souladu se zákonnými povinnostmi.

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s výkonem jejich profesních povinností, které vyžadují práci s osobními údaji klientů, avšak pouze v rozsahu nezbytném v konkrétním případě av souladu se všemi bezpečnostními opatřeními.

Vaše osobní údaje jsou navíc zveřejněny třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, nebo je mohou tyto osobní údaje zpřístupnit z jiných důvodů v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv zveřejněním vašich osobních údajů třetí osobě vždy uzavřeme písemnou dohodu s třetí stranou, abychom stanovili zpracování osobních údajů tak, aby obsahovaly stejné záruky týkající se zpracování osobních údajů, které dodržovala naše společnost v souladu se svými zákonnými povinnostmi.

2.5.1. V souladu s platnými právními předpisy je naše společnost oprávněna, nebo přímo bez vašeho souhlasu, zveřejnit vaše osobní údaje na adrese:

  • příslušné státní orgány, soudy a donucovací orgány za účelem plnění svých povinností a za účelem výkonu rozsudku;
  • jiné strany v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám za účelem inkasování pohledávek vůči klientům.

2.5.2. S výhradou vašeho souhlasu, který nám opravňuje k tomu, abychom v příslušné míře disponovali s informacemi o osobních údajích, zveřejňujeme vaše osobní údaje také společnosti Easy Software ltd. za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti, ochrany práv a zájmů naší společnosti a péče o zákazníky.

2.6. Zveřejňování osobních údajů cizím státům

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a dalších států Evropské unie, kde sídlí mezinárodní skupiny a které mají stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Česká republika. Ani naše společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klienta nezveřejňují osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

2.7. Termín zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovala osobní údaje klientů pouze po dobu potřebnou pro účely zpracování. Z času na čas vyhodnocujeme existenci potřeby zpracovávat určité osobní údaje požadované pro určitý účel. Jakmile zjistíme, že data již nejsou zapotřebí pro některé účely, pro které byly zpracovány, zničíme data. Avšak s ohledem na určité účely zpracování osobních údajů jsme interně vyhodnotili obvyklou dobu použitelnosti osobních údajů, po uplynutí kterých jsme nejlépe posoudili potřebu zpracování takových osobních údajů pro daný účel. V tomto ohledu se rovněž domnívá, že osobní údaje zpracovávané za účelem:

a) plnění smluv probíhá po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; pak jsou příslušné osobní údaje obvykle použitelné po dobu deseti let;

b) nabídka produktů a služeb se zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu; pak jsou příslušné osobní údaje obvykle použitelné po dobu deseti let; pokud jsou v tomto ohledu zveřejněny osobní údaje třetím osobám, doba zpracování je definována třetími stranami v souladu s platnými právními předpisy a pravidly uvedenými v těchto zásadách;

(c) péče o zákazníka se zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; pak jsou příslušné osobní údaje obvykle použitelné po dobu deseti let.

2.8. Právo odvolat souhlas

V této zásadě jsme se snažili vysvětlit, proč potřebujeme vaše osobní údaje a že pro určité účely je můžeme zpracovat pouze s vaším souhlasem. Nejste povinni udělit souhlas s naší společností zpracovávat vaše osobní údaje a máte také právo odvolat svůj souhlas. V tomto okamžiku bychom chtěli připomenout, že máme právo zpracovávat některé osobní údaje pro určité účely bez vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat příslušné osobní údaje pro účely vyžadující příslušný souhlas; můžeme však být oprávněni nebo dokonce povinni zpracovávat stejné osobní údaje pro jiné účely.

Pokud odmítnete udělit nebo odvolat svůj souhlas, můžeme:

a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah nebo podmínky našich výrobků nebo služeb nebo

(b) odmítnete vám poskytnout naše produkty nebo služby, jakmile zjistíme, že takový souhlas je nezbytný pro poskytnutí produktu nebo služby za daných podmínek.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se na některý z našich poboček, zašlete nám dopis společnosti, Easy Software sro, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londýn, Spojené království, nebo e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Easy Software.

2.9. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména z:

(a) přímo, například při uzavírání smluv týkajících se produktů nebo služeb poskytovaných společností a / nebo nepřímo, například při používání produktů nebo služeb společnosti klienty nebo jako součásti poskytování informací o produktech společnosti a služby dostupné klientům, například prostřednictvím webových stránek společnosti, atd .;

(b) potenciální zákazníci, kteří se zajímají o služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní;

(c) vlastní činnosti prostřednictvím zpracování a vyhodnocování dalších osobních údajů klientů.

2.10. Vaše právo požádat o přístup k osobním údajům a ochraně práv klientů

Pokud se Vás zeptáte na informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, poskytneme vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o datech, které o vás zpracujeme. Pro poskytnutí těchto informací jsme oprávněni požadovat přiměřenou náhradu vzniklých nákladů za účelem poskytnutí informací. Pokud zjistíte nebo si myslíte, že naše společnost nebo třetí strana účastnící se zpracování údajů zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromého života a / nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a) požádat o vysvětlení naší společnosti nebo třetí strany, která se účastní zpracování údajů;

b) požádat o nápravu vadného stavu; zejména můžete požádat o opravu nebo změnu osobních údajů; v případě potřeby budou data dočasně zablokována nebo zničena.

Pokud zjistíme, že vaše žádost je oprávněná, naše společnost nebo třetí strana, která se podílí na zpracování údajů, odstraní vadný stav bezplatně a okamžitě.

2.11. Společnost jako zpracovatel osobních údajů

V některých případech také naše společnost zpracovává osobní údaje klientů prostřednictvím oprávnění jiné strany (jiného správce). Například tyto případy zahrnují spolupráci se společností Easy Software sro pro produkty nebo služby třetích stran nebo spolupráci s třetími stranami. Pro podrobnější informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, pokud naše společnost není oprávněna poskytovat informace v konkrétním případě.

2.12. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

V rámci péče o zákazníky vyvíjí společnost naše technologie, které vám umožňují používat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace pro využití našich produktů a služeb. Jedná se zejména o služby spojené s používáním internetu, sociálních sítí a různých mobilních aplikací.

Sociální sítě. Také nás můžete oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme zejména jako marketingové nástroje; naše produkty a služby nejsou v současné době poskytovány prostřednictvím sociálních sítí.

Cookies. Používáme také soubory cookie při poskytování našich produktů a služeb. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači uživatele po prvním načtení webu. Tyto soubory usnadňují identifikaci způsobu, jakým návštěvníci pracují s obsahem našich webových stránek, což nám pomáhá s přívětivější komunikací s návštěvníky našich webových stránek nebo efektivnějším marketingem. Další informace o cookies naleznete na našich webových stránkách.

2.13. Zásady

Tyto zásady jsou platné a účinné od ___________. Aktuální verze zásad je zveřejněna na webových stránkách naší společnosti a je k dispozici také v našich pobočkách.

Příloha 1 - rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje - zahrnují údaje jako jméno, příjmení, datum, e-mail, telefonní číslo, zaměstnavatel nebo. zastoupená společnost; pro klienty, kteří jsou fyzickými osobami - podnikateli, také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Jiné možné identifikační údaje zahrnují například informace o adrese IP používaného počítače a soubory specifických ověřovacích údajů, které souhlasíme s používáním

Kontaktní údaje - jméno, příjmení, kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné podobné kontaktní údaje. Dalšími podobnými údaji o kontaktech mohou být IP adresa použitého počítače a soubory specifických ověřovacích údajů, které souhlasíme s používáním.

V případě, že odeberete předloženou žádost o výrobek nebo službu, zpracujeme také datum odběru žádosti spolu s údaji poskytnutými před stažením.

Údaje vyplývající z plnění závazků vyplývajících ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu nebo služby zpracováváme informace týkající se poskytovaného produktu nebo služby. V této kategorii zpracováváme osobní údaje, jako je doba smlouvy, ________

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů nebo služeb - to jsou osobní údaje získané během našich interakcí. Jedná se zejména o:

i) údaje sloužící k zabezpečení komunikace;

(ii) záznamy o preferovaném komunikačním jazyce, vyjádření zájmu o produkt nebo službu, o investiční strategie nebo o specifické požadavky, které nám byly sděleny.

Další informace

Začněte zdarma

Vytvořte si vlastní webovou kalkulačku během několika minut.
Vyzkoušejte všechny funkce ve zkušební verzi 30-day zdarma. 

Registrace zdarma

Není nutná žádná kreditní karta ani instalace